وزارت علوم , تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی آزاد مهرپویان

مرکز تخصصی آموزش های حقوقی

نکات حقوق تجارت قسمت اول

نکات حقوق تجارت ویژه آزمون های وکالت و کارشناسی ارشد و دکتری

نکته 1- شرکت‌های تجاری دارای شخصیت مستقل از شخصیت شرکا می باشد لذا سهام شرکت های سهامی در قبال بدهی‌های شرکت قابل توقیف نمی باشد. سهام شخصی شرکا بابت دیون آنها از سوی محاکم قابل توقیف است.

نکته 2- در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسسین الزامی نیست و اساس نامه به اتفاق آرا به تصویب می رسد. تغییر اساس نامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد که تصمیمات این مجمع با اکثریت دو سوم آرا حاضرین خواهد بود.

نکته 3-در صورتی که اسم شرکت با مسئولیت محدود متضمن اسم تعدادی از شرکا باشد. شرکای مزبور در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند و این حالت همانند شرکت مختلط غیر سهامی می باشد. و در صورتی که اسم شرکت متضمن اسم تمام شرکا باشد شرکت تضامنی تلقی می شود.

نکته 4- ایجاد سهام ممتاز صرفًا در صلاحیت مجمع عمومی موسس می‌باشد. ولی تغییر در حقوق این سهام به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده به عمل می‌آید. البته برای تغییر حقوق این سهام  علاوه بر تصمیم مجمع عمومی فوق العاده، مجمع مذکور در ماده 93 لایحه اصلاحی باید اتخاذ تصمیم نماید.

ماده 93 لایحه اصلاحی «در هر موقعی که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد از آن که دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آن که تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره به اکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود.»

نکته 5- بررسی سه مفهوم:

1- خرید سهام توسط خود شرکت : در جایی است که سرمایه شرکت صرف خرید سهام همان شرکت می‌شود. (کاهش پنهانی سرمایه)

2- باز خرید سهام: استرداد مبلغ سهام سهامداران برای خروج آن ها  از شرکت با رعایت تشریفات کاهش اختیاری سر مایه

3- استهلاک سرمایه: تبدیل سهام سرمایه‌ای به انتفاعی با رعایت تشریفات کاهش اختیاری سرمایه

 

نکته 6- هرگاه در شرکت سهامی سایر شرکا راضی به انتقال سهام شریک نباشند و شریک قصد خروج  از شرکت را داشته باشد شرکت سهم شرکه را باز خرید می کند و سرمایه خود را تا میزان سهم شریک کاهش می دهد.

نکته 7- کسانی که حق اقامه دعوا علیه مدیران متخلف را دارند.

1) طلبکاران: اشخاصی که از تخلفات مدیران متحمل ضرر شده اند حق اقامه دعوا علیه مدیران به طرفیت خود را دارند.

2) سهامداران: سهامدارانی که حداقل مجموع سهام آنها یک پنجم سهام شرکت می باشد می‌توانند از جانب شرکت بر علیه مدیر یا مدیران متخلف اقامه دعوا بکنند.

3) شرکت: هرگاه تمام مدیران عزل شوند مدیران جدید به طرفیت از شرکت حق اقامه دعوا را دارند. و اگر تعدادی از مدیران عزل شوند مابقی مدیران حق اقامه دعوا علیه مدیران متخلف را دارند.

نکته 8- در شرکت‌های مختلط غیرسهامی امر تصفیه مانند شرکت‌های سهامی اصولاً با مدیران شرکت خواهد بود؛ اما در صورتی که تمام شرکا ضامن اتفاق نظر داشته باشند که فرد خاصی از میان شرکای ضامن یا خارج از این افراد به عنوان مدیر تصفیه انتخاب شود شرکای با مسئولیت محدود نمی‌توانند با تصمیم شرکای ضامن مخالفت کنند. در صورتی که تعیین مدیر تصفیه اتفاق آرا صورت نگرفته باشد، دادگاه مدیر تصفیه را معین خواهد کرد. ماده 203 قانون تجارت در این خصوص بیان می‌دارد: «در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است مگر آن که شرکاء ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند.»

نکته 9- در برات به وعده از صدور، مبنای تعیین سررسید سند، تاریخ صدور سند می باشد. و از آنجایی که یکی از فواید ثبت واخواست نکول تعیین مبدا محاسبه مهلت اقامه دعوا از جانب دارنده می باشد ثبت واخواست در این نوع برات اختیاری می باشد زیرا مبدا مرور زمان طرح دعوای دارنده علیه مسئولان برات از تاریخ صدور محاسبه می گردد.

در حالی که در برات به وعده از رویت مبنای محاسبه مهلت مقرر از تاریخ امتناع براتگیر از رویت می باشد.

نکته 10- اصولاً در دلالی بر خلاف حق العمل کاری مخارج انجام ماموریت توسط دلال بر عهده خود دلال است و به آمر تحمیل نمی شود، حتی اگر با راهنمایی و وساطت دلال  بین آمر و طرف مقابل قرار داد منعقد گردد. به عبارت دیگر تمام شدن قرار داد با وساطت دلال موجب استحقاق مطالبه مخارج توسط او نیست.

در دو مورد زیر مخارج دلالی بر عهده آمر است:

1. طرفین توافق کرده باشند.

2. عرف تجارتی محل مقرر بدارد.

https://instagram.com/mehrpouyan_markaz