وزارت علوم , تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی آزاد مهرپویان

مرکز تخصصی آموزش های حقوقی

خطرات قراردادهای عادی خرید املاک

آيا ميدانستيد در قراردادهايِ عادي خريد املاك خطرهاي متعددي شما را تهديد ميكند!؟

بنابراين ضروري است به نكات ذيل توجه كنيد:

قبل از معامله بايد اطمينان پيدا كنيد كه طرف مقابل شما مالك ملك مورد معامله است. چگونه؟؟ از طريق دفاتر اسناد رسمي استعلام  مالكيت  بعمل  آوريد، سپس با تحقيق محلي و ميداني هويت مالك را احراز و آنرا با سجل ابرازي انطباق دهيد.در غير اينصورت ممكن است مال غير را خريداري نموده باشيد!

 مشخصات دقيق پلاك ثبتي را با تعيين هر دو پلاك فرعي و اصلي، در قرارداد خود درج نماييد. همچنين ضروري است نشاني دقيق ملك را نيز درج نماييد. اگر مورد معامله، آپارتمان باشد، حساسيت هاي فوق بيشتر و ظرائف ديگري را نيز بهمراه خواهد داشت!

شروط مربوط به وجه التزام و تضامين را به دقت در قرارداد درج كنيد. با اين شروط، در فرض تخلف طرف مقابل، ميتوانيد از محل وجه التزام و شروط ضمني، حقوق خود را تأمين نماييد.

اين شروط در قراردادهاي مختلف، متفاوت خواهد بود، لذا در صورت لزوم از متخصصين حقوقي حتماً مشورت بگيريد.

  شرايط مربوط به پرداخت ثمن معامله را بصورت پلكاني و مشروط درج كنيد.

 

اگر قرار است چك بدهيد، حتما شماره چك ها و تاريخ آنرا و همچنين و تحويل آنرا به دقت در قرارداد درج نماييد.

 

زمان تحويل ملك و نحوه تحويل را بدقت در قراردادتان لحاظ كنيد.

موعد دقيق انتقال اسناد رسمي مالكيت و دفترخانه اسناد رسمي مربوطه را به صراحت در قرارداد ذكر نماييد.

 آثار عدم حضور در دفترخانه و يا عدم تحويل ملك را به صراحت در قرارداد درج نماييد.

 نشاني دقيق طرفين در قرارداد ذكر شود.

حتماً دو شاهد معتمد قرارداد شما را امضاء كنند.

علاوه بر امضاء، اثر انگشت طرف مقابلاتان را نيز در ذيل قرارداد اخذ نماييد.