وزارت علوم , تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی آزاد مهرپویان

مرکز تخصصی آموزش های حقوقی

پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی


رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عالی کشور در باره پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی

پس از انتشار رأی وحدت رویه‌ای از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با پرداخت معادل تفاوت دیه زنان تا سقف دیه مردان از محل «صندوق تامین خسارت‌های بدنی» مباحثی در این رابطه مطرح شد و برخی از آن به عنوان برابری دیه زن و مرد یاد کردند، در حالی که دیوان عالی کشور صرفاً از تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی ۹۲ رفع ابهام کرده و دیه زن و مرد برابر نشده است.
قانون مجازات اسلامی جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، در تبصره‌ای ذیل ماده ۵۵۱، مقرر داشته است: «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارات‌های بدنی پرداخت می‌شود.»
از سال ۹۲، «صندوق تأمین خسارات‌های بدنی» در مورد جنایاتی که بر روی یک زن واقع می‌شد با حکم دادگاه، موظف به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامل بود لکن از دادگاهها در مورد پرداخت تفاوت دیه زن و مرد توسط صندوق تأمین خسارات‌های بدنی اختلاف نظر نمودند برخی ان را منحصر به جنایت علیه نفس (قتل نفس) و برخی دیگر پرداخت آن را شامل مطلق جنایت علیه نفس و عضو دانسته‌اند.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به حکم ماده ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری تشکیل شد و برای رفع تعارض، اقدام به صدور رأی وحدت رویه نمود . رای وحدت رویه دیوان عالی کشور برای دادگاه‌ها در حکم قانون است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این رأی تاکید کرد که در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و این موضوع اختصاص به «دیه نفس» ندارد.
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷- ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقرر مینماید :
«با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوة تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیة اناث تا سقف دیة ذکور امتنانی است لذا در کلیة جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود ...»

تلگرام موسسه مهرپویان

t.me/mehrpouyan_academy

پیج اینستاگرام موسسه مهرپویان

https://www.instagram.com/mehrpouyan_markaz/