وزارت علوم , تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی آزاد مهرپویان

مرکز تخصصی آموزش های حقوقی

موارد انتخاب وکیل تسخیری در فرآیند دادرسی کیفری

موارد انتخاب وکیل تسخیری در فرآیند دادرسی کیفری:

موارد تعیین وکیل تسخیری در تحقیقات مقدماتی (م 190 ق.آ.د.ک):

در جرایم با مجازات قانونی سلب حیات
در جرایم با مجازات قانونی حبس ابد

موارد تعیین وکیل تسخیری در دادگاه (م 348 ق.آ.د.ک):

در جرایم با مجازات قانونی سلب حیات
در جرایم با مجازات قانونی حبس ابد
در جرایم با مجازات قانونی قطع عضو
در جرایم با مجازات قانونی تعزیر درجه 1_2_3
در جنایت عمدی علیه تمامیت۹ جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیشتر

موارد تعیین وکیل تسخیری در دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان (م 415 ق.آ.د.ک):

در جرایم با مجازات قانونی سلب حیات
در جرایم با مجازات قانونی حبس ابد
در جرایم با مجازات قانونی قطع عضو
در جرایم با مجازات قانونی تعزیر درجه 1_2_3_4_5_6
در جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیشتر
 در کلیه جرایم که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل باشد.

در جرایم سیاسی و مطبوعاتی

امکان تعیین وکیل برای متهم و بزه دیده فاقد تمکن با رعایت شرایط ماده 347 ق.آد.ک

تعیین وکیل تسخیری برای متهمی که قبل از صدور حکم قطعی مجنون شده باشد صرف نظر از نوع اتهام (تبصره 2 م 13 ق.آ.د.ک)

طراحی و پیاده سازی : دیجی دانش